Adatvédelmi irányelvek

A jelen Irányelvek határozzák meg azt, hogy a Sandoz Hungárai Kft. milyen módokon gyűjti, tárolja és használja fel a magánszemélyekre vonatkozó információkat. A jelen Irányelvek kizárólag azokra az információkra alkalmazandóak, amelyeket az Irányelvekre mutató linket megjelenítő online forrásokból gyűjtünk – egyéb forrásból gyűjtött információkra nem alkalmazandóak. A JELEN WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ÖN ÖNKÉNTES ÉS HATÁROZOTT HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA AHHOZ, HOGY A SANDOZ HUNGÁRIA KFT. AZ INFORMÁCIÓKAT JELEN ADATVÉDELMI IRÁNYELVEKBEN FOGLALTAK SZERINT GYŰJTSE ÉS FELHASZNÁLJA. ÖN TUDOMÁSUL VESZI AZT IS, HOGY A SANDOZ HUNGÁRIA KFT. A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL IDŐRŐL IDŐRE MEGVÁLTOZTATHATJA, MÓDOSÍTHATJA, KIEGÉSZÍTHETI, ILLETVE ELTÁVOLÍTHATJA VAGY EGYÉB MÓDON FRISSÍTHETI A JELEN ADATVÉDELMI IRÁNYELVEKET, a vonatkozó mindenkori adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Vállaljuk, hogy ezen a weboldalon közzéteszünk valamennyi ilyen változtatást, és így teljeskörűen tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen típusú információkat gyűjtünk, valamint hogy miként használjuk fel és milyen körülmények esetén tárhatjuk fel azokat.

Adatvédelmi irányelveink könnyen megtalálhatóak, mivel szerepelnek a honlapunkon, és hivatkozással kapcsoltak a webhely minden olyan részéhez, amely személyes adatokat igényel. Az ilyen adatgyűjtési pontokon Ön szükség esetén további magyarázatot kaphat arról, hogy az adatokat milyen célokra használjuk fel. Az esetleges kiegészítő magyarázattal együtt a jelen Irányelvek adnak tájékoztatást arról, hogy milyen módon kezeljük azokat az Önre vonatkozó adatokat, amelyeket webhelyeink használatával összefüggésben Ön önkéntesen szolgáltatott.

1. Adatvédelmi kötelezettségvállalás

A jelen Szabályzatban használt „személyes adatok” kifejezés összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénnyel olyan információkra vonatkozik, mint például az Ön neve, születési dátuma, e-mail címe, vagy levelezési címe, amelyek az Ön személyéhez kapcsolódnak, vagy amelyekből Önre vonatkozó következtetés vonható le. A Sandoz az Ön hozzájárulása nélkül általában nem kezeli az Ön személyes adatait. Jogosultak vagyunk arra hogy kivételes körülmények között további adatfeldolgozást végezzünk a jogszabályok által megengedett vagy megkövetelt mértékben, illetve valamely perbeli vagy bűnügyi vizsgálat érdekében. Személyes adatainak kezelése során vállaljuk, hogy teljes mértékben eleget teszünk a jogszabályok és a jelen adatvédelmi szabályzatunk rendelkezéseinek. A következő fejezetekben részletezzük, hogy hogyan és mikor kérünk Önöktől személyes adatokat.

2. A személyes adatok felhasználásának célja

Szolgáltatásaink többsége nem igényel semmiféle regisztrációt – Önnek lehetősége van arra, hogy anélkül látogassa meg weboldalunkat, hogy kilétét közölné velünk. Bizonyos szolgáltatásokhoz azonban szükség lehet regisztrációra. Amikor nálunk regisztrál, szükséges lehet bizonyos mezők kitöltése (némelyik része kötelezően, némelyik része pedig választhatóan kitöltendő), valamint egy felhasználónév és jelszó megadása. Ilyen esetekben, amennyiben Ön nem ad meg valamely általunk kért személyes adatot, előfordulhat, hogy nem kap hozzáférést a weboldal bizonyos részeihez, mi pedig nem tudunk válaszolni a kérdéseire. A személyes adatokat olyan célok érdekében dolgozzuk fel, amelyekről tájékoztatást adunk akkor, amikor információkat kérünk Öntől. A személyes adatokat gyűjthetjük és felhasználhatjuk például abból a célból, hogy termékeket juttassunk vagy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, hogy kiszámlázzuk az igényelt termékeket és szolgáltatásokat, hogy piacra vigyünk olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek véleményük szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére, illetve hogy egyéb célokból kapcsolatba lépjünk Önnel. Az adatait valamennyi alkalmazandó jogszabály és etikai kódex jelentéstételi, illetve dokumentum-megőrzési előírásainak betartásával tároljuk.

3. Az információk titokban tartása

Az Ön személyes adatait nem értékesítjük és nem terjesztjük harmadik felek részére, illetve egyéb módon nem osztjuk meg harmadik felekkel – kivéve a jelen Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott módokat és eseteket. Feltárhatjuk az Ön személyes azonosítására alkalmas információkat a világ különböző részein működő más olyan Sandoz vagy Novartis kapcsolt vállalkozások részére, amelyek vállalják, hogy az információkat a jelen Adatvédelmi Irányelvekben foglaltaknak megfelelően kezelik – azonban ez csakis a jelen Adatvédelmi Irányelvek feltételei szerint történhet. Személyes adatok alkalomszerűen átadhatóak olyan harmadik felek részére, akik a Sandoz Hungária Kft. érdekében vagy megbízásából, illetve a Novartis Csoport vállalkozási tevékenységével összefüggésben járnak el, további feldolgozásra azon cél(ok)nak megfelelően, amely cél(ok)ból az adatokat eredetileg gyűjtötték, például szállítási szolgáltatások, értékelés vagy technikai támogatás céljára. Ezek a harmadik felek szerződést kötöttek a Sandoz Hungária Kft-vel arra vonatkozóan, hogy a személyes adatokat kizárólag a megállapodás szerinti célra fogják felhasználni, és hogy az Ön személyes információit nem értékesítik és nem tárják fel harmadik felek részére, kivéve, ha ezt jogszabályok írják elő. Létezik két olyan további eset is, amikor az Öntől gyűjtött személyes adatok átadhatóak valamely harmadik fél részére. Az első eset az, amikor e webhely üzleti tevékenységét és a vele kapcsolatos ügyféladatokat értékesítik, átruházzák vagy engedményezik. Ilyen esetben megköveteljük a vevőtől, illetve az átruházás vagy az engedményezés kedvezményezettjétől, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően kezelje a személyes adatokat. A második olyan eset, amikor a személyes adatok feltárhatóak valamely harmadik fél részére, akkor áll fenn, ha ennek megtételét valamely alkalmazandó jogszabály, bírósági határozat vagy kormányzati előírás követeli meg tőlünk, vagy ha ez az adatfeltárás valamely perbeli vagy bűnügyi vizsgálat érdekében egyébként szükséges.

4. Hozzáférési jog

Önnek jogában áll, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve hogy kérje azok törlését. Igyekszünk biztosítani, hogy a személyes adatok időszerűek, pontosak és teljesek legyenek. Ezen túlmenően Ön bármikor kérheti, hogy többé ne lépjünk Önnel kapcsolatba. Amennyiben személyes adatai általunk történő felhasználásával kapcsolatban fel kívánja venni velünk a kapcsolatot, kérjük, küldjön e-mailt számunkra az info.hungary@sandoz.com címre. Ha kapcsolatba lép velünk, kérjük, hogy jegyezze fel azon webhely nevét, ahol megadta az információkat, valamint azokat a konkrét információkat, amelyek helyesbítését, frissítését vagy törlését tőlünk igényli. Kéréseivel késedelem nélkül foglalkozunk, és azokat szabályszerű módon kezeljük. A személyes adatok törlésére irányuló kérések teljesítése a ránk vonatkozó alkalmazandó jogszabályok és etikai kódexek jelentéstételi, illetve dokumentum-benyújtási vagy megőrzési előírásainak függvényében történik.

5. Biztonság és titoktartás

Az általunk online módon gyűjtött személyes adatok biztonságának és bizalmas jellegének megőrzése érdekében olyan adathálózatokat használunk, amelyeket (egyebek mellett) az iparági szabványoknak megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel látunk el. Az Ön személyes adatainak kezelése során ésszerűen meghatározott intézkedéseket teszünk, hogy ezeket az információkat megvédhessük az elvesztés, a velük való visszaélés, a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférés, illetve a feltárás, megváltoztatás vagy megsemmisülés veszélyétől. Bár az adatok elvesztésével, a velük való visszaéléssel, a hozzájuk való jogosulatlan hozzáféréssel, illetve az adatok feltárásával, megváltoztatásával vagy megsemmisülésével szemben nem tudunk garanciát nyújtani, megkíséreljük megelőzni ezeket a nemkívánatos eseteket.

6. Az adatok külföldre történő továbbítása

A Sandoz egy világméretű vállalkozás, és különböző joghatóságok alatt vannak adatbázisai. A Sandoz az Ön adatait az Ön lakóhelyén (országon) kívüli, az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli adatbázisba is továbbíthatja. Amennyiben egy ország adatvédelmének színvonala nem felel meg a nemzetközileg elfogadott szabványoknak, biztosítjuk, hogy az adott országban a Sandoz adatbázisaiba történő adat-továbbítást megfelelő védelemmel látjuk el, és nem továbbítjuk harmadik fél részére az adott országba az Ön adatait, amíg előzetesen meg nem kapjuk az Ön kifejezett beleegyezését.

7. Anonim adatok és „cookie”-k („sütik”)

Gyűjthetünk és feldolgozhatunk anonim információkat az Ön e webhelyen történt látogatásairól, például az Ön által felkeresett egyes oldalakról és az Ön által végzett egyes keresésekről. Az ilyen anonim információkat arra használjuk, hogy segítségükkel továbbfejlesszük a webhely tartalmát, és hogy belső, piackutatási célokra összesített statisztikákat állítsunk össze a webhelyünket használó magánszemélyekről. Ennek során olyan „cookie”-kat („sütiket”) helyezhetünk el, amelyek a felhasználó első szintű tartománynevét gyűjtik (pl. „bigmail.com” a „john@bigmail.com” e-mail címből), valamint a hozzáférés napját és időpontját. Az általunk alkalmazott „cookie”-k nem használhatóak fel valamely egyedi felhasználó azonosítására. A cookie olyan kisméretű információ, amelyet az Ön böngészőjére küldünk, és amelyet az Ön számítógépe a merevlemezén tárol. A cookie-k nem károsítják a számítógépét. Böngészőprogramját beállíthatja olyan módon, hogy az adjon értesítést, amikor Ön cookie-t kap. Ez lehetővé teszi az Ön számára annak eldöntését, hogy fogadni kívánja-e a cookie-t vagy sem. Igénybe vehetjük külső felek szolgáltatásait is abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak számunkra a jelen szakaszban ismertetett információk gyűjtésénél és feldolgozásánál. Valamennyi ilyen harmadik fél számára előírjuk a fenti 3. szakaszban meghatározott kötelezettségeket. Alkalomszerűen használhatunk a cookie-kkal együtt Internet címkéket is (más néven műveleti címkéket, egyetlen képpontos GIF-eket, tiszta GIF-eket, láthatatlan GIF-eket és 1x1-es GIF-eket) ezen a webhelyen, és ezeket a címkéket telepíthetjük harmadik fél hirdetőpartnerek útján. Ezek a címkék egyaránt elhelyezésre kerülnek a webhelyre felhasználókat hozó online hirdetéseken, és a webhely különböző oldalain. Arra használjuk ezt a technológiát, hogy mérjük a látogatók webhelyeinkre való reagálását, valamint hirdetési kampányaink eredményességét (többek között azt, hogy hányszor nyitottak meg valamely oldalt, és hogy milyen információkat tanulmányoztak). A harmadik fél partner képes lehet arra, hogy ezen Internet címkék/cookie-k révén anonim összesített adatokat gyűjtsön az egyéb webhelyek látogatóiról. Ön biztos lehet abban, hogy e címkék vagy cookie-k révén NEM gyűjtünk látogatóinkról semmiféle személyes azonosításra alkalmas információt (például neveket, címeket, e-mail címeket vagy telefonszámokat), és nem törekszünk arra, hogy bármiféle ilyen információt szerezzünk. Amennyiben további tájékoztatást szeretne kapni az online hirdetésekhez kapcsolódó webcímkékről és cookie-król, vagy úgy dönt, hogy szeretne kimaradni az anonim információk harmadik felek által történő gyűjtéséből, akkor kérjük, keresse fel a Network Advertising Initiative webhelyét.

8. Személyes információk és a gyermekek

Az e webhelyen rendelkezésre álló szolgáltatások többsége 18. életévüket betöltött személyek számára készült. Szándékos módon nem gyűjtünk, nem használunk fel és nem tárunk fel 18. életévüket be nem töltött fiatalkorú személyektől származó személyes adatokat anélkül, hogy közvetlen, nem online kapcsolatfelvétel útján be ne szereznénk a szülői felelősséget viselő személy (pl. valamely szülő vagy gyám) előzetes hozzájárulását. A szülő részére (i) értesítést adunk azon konkrét személyes adattípusokról, amelyeket a kiskorú személyről gyűjtünk, és (ii) lehetőséget adunk arra, hogy kifogást emeljen az ilyen információk további gyűjtése, felhasználása vagy tárolása ellen. Betartjuk a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályi előírásokat.

9. Más web-oldalakra mutató hivatkozások

A jelen Adatvédelmi Irányelvek csak erre a web-oldalra vonatkoznak, a harmadik fél web-oldalainak kizárásával. Hivatkozásokat adhatunk meg olyan egyéb web-oldalakra, amelyek véleményünk szerint látogatóink érdeklődésére tarthatnak számot. Annak biztosítására törekszünk, hogy ezek a weboldalak a legmagasabb színvonalúak legyenek. Azonban a Világháló jellegéből következően nem tudjuk garantálni minden egyes általunk hivatkozott weboldal adatvédelmi színvonalát, és nem vállalhatunk felelősséget az e web-oldalon kívüli más weboldalak tartalmáért. A jelen Adatvédelmi Irányelveknek nem célja, hogy azokat bármely hivatkozott, nem-Sandoz weboldalra alkalmazzák.

10. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van a jelen Adatvédelmi Irányelvek általunk történő betartásával kapcsolatban, illetve ha ajánlásokat vagy észrevételeket szeretne tenni Adatvédelmi Irányelveink minőségének továbbfejlesztése céljából, kérjük, hogy küldjön számunkra e-mailt az info.hungary@sandoz.com címre.